Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+: 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009034

CEL: Podnoszenie kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej.

AKCJA 1.Mobilność edukacyjna.

Czas realizacji projektu 01.09.2021-30.11.2022

Kwota dofinansowania 7980,00€

W dniach 27.05-03.06.2022 r. trzy nauczycielki z naszego przedszkola uczestniczyły w informatycznych kursach: „Cyfrowe opowiadania historii za pomocą wielu inteligencji”, „Technologia w klasie -ICT w erze cyfrowej aplikacje edukacyjne na tablety” w Grecji, w Glifadzie.

Kurs prowadzony był przez firmę Lambda Twelve. Dr Petros Georgiakakis prowadził zajęcia w sposób profesjonalny, rzetelny i na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzący wykazał się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnością przekazywania wiedzy w formie zrozumiałej dla uczestników kursu. Umiejętności praktycznego korzystania z nowych technologii w przedszkolu zdobyte w trakcie mobilności, będą nam bardzo przydatne w realizowaniu dalszego toku edukacji przedszkolnej.

Kurs przeprowadzony został wyjątkowo starannie, wiedza z jego zakresu przekazana była jasno i zrozumiale, a ponadto została poparta wieloma przykładami. Lambda Twelve posiada profesjonalną pracownię komputerową, w której uczestnicy szkolenia mieli możliwość indywidualnej pracy z aplikacjami edukacyjnymi. Prowadzący przewidział czas na zadawanie pytań oraz wyjaśnienie wątpliwości na bieżąco. Uczestnicy otrzymali materiały z pełnym opisem każdej części szkolenia.

Trener kursu „Technology in Classrom – ICT In the Digital Era – Tablets Educational Apps” wykazał się nie tylko ogromną wiedzą i zaangażowaniem, ale również umiejętnościami dydaktycznymi oraz ogromną empatią dla wszystkich uczestników tej mobilności.

Rezultaty kursu :

- poznanie możliwości nowoczesnych technologii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,

- nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu TIK w przedszkolu;

- umiejętność poszukiwania narzędzi do wykorzystywania w codziennej pracy z dziećmi i ich selekcja,

- zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii,

- przygotowywanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (krzyżówki, rebusy, karty pracy, dyplomy, ilustracje itd.),

- wykorzystywanie odpowiednich programów np. do terapii logopedycznej czy w zajęciach wyrównawczych,

- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Wykorzystanie ICT w pracy nad wszechstronnym rozwojem dziecka w przedszkolu:

- rozwijanie twórczej aktywności dziecka,

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań,

- wspomaganie i uatrakcyjnianie nauki przez zabawę,

- uczenie respektowania norm etycznych oraz postawę otwartości na świat,

- dostarczanie radości i satysfakcji z samodzielnego odkrywania zasad i reguł,

- kształtowanie logicznego myślenia,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- stwarzanie możliwości tworzenia atrakcyjnych prac plastycznych wg własnej inwencji,

- rozwijanie i doskonalenie percepcji wzrokowo – ruchowej (doskonalenie współdziałania oka z ręką).