Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole

 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w pkt. 2 wynosi 1 PLN, a od 11.10.2023r. 1,30 PLN za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 
 4. Stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 
 5. W przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dzieckaw przedszkolu, który rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka. Czytniki rejestrują wejście i wyjście dziecka. Zarejestrowane informacje trafiają do systemu, który zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu i generuje stosowny raport. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka w przypadku jego obecności w przedszkolu jest równoznaczny z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola z odliczeniem bezpłatnych 5 godzin (od 8.00 do 13.00). 
 6. Opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na indywidualne rachunki bankowe. Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą. 
 7. Pierwszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu przy rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej nalicza się z góry za cały miesiąc zgodnie z faktycznym czasem pracy danego przedszkola. 
 8. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola. 
 9. W przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej. 
 10. W przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 9, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości. 
 11. W przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagana jest zgoda rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą. 
 12. Odpis za wyżywienie nalicza się w sytuacji nieobecności dziecka od 1-go dnia nieobecności o ile została ona zgłoszona poprzedniego dnia roboczego do godziny 15.00. W innym przypadku odpis zostanie naliczony od 2-go dnia nieobecności. Zgłoszenia dokonujemy tylko przez wysłanie takiej informacji na adres e- mail sekretariat@p60.edu.gdansk.pl 
 13. Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty stałej. 
 14. Do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 15. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych.
 16. Zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XIV/312/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach, zmienionej Uchwałą Nr LXVI/1704/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023r.
 17. Traci moc Uchwała Nr XII/237/19 Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz Uchwała Nr XIV/312/19 Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/723/20 Rady Miasta Gdańska.