Program: Power

Tytuł projektu: „Kreatywny i nowoczesny”

Program Operacyjny: Wiedza, edukacja, rozwój

Akcja kluczowa: KA1 - Mobilność edukacyjna

Typ akcji: KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej

Konkurs wniosków: rok 2018

Runda 1

Rozpoczęcie projektu: 02/12/2018

Zakończenie projektu: 01/06/2020

Czas trwania projektu (w miesiącach): 18

W naszej placówce, w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej/przedszkolnej”, realizowany jest projekt podnoszący kwalifikacje językowe i metodyczne nauczycieli. Działania projektowe realizowane są z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) i nadają naszej placówce charakteru w wymiarze europejskim.

Cel projektu:

Projekt „Kreatywny i nowoczesny” jest odpowiedzią na dynamikę współczesnego świata i rozpoznane potrzeby nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 60 w Gdańsku.

Udział w projekcie to szansa na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, oraz podniesienie jakości pracy przedszkola, jako placówki oświatowej i nadanie jej europejskiego wymiaru. Zmieniająca się rzeczywistość wymusza ustawiczne doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, a rozwój nauczycieli gwarantuje rozwój przedszkola.

Założeniem projektu jest: uczyć się innowacyjnie; reagować na to, co nowe i twórcze; przekazywać wiedzę stosując najnowsze osiągnięcia techniki; wykorzystywać kreatywne metody nauczania i wychowania.

Cele projektu to: podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli; przyrost kompetencji i umiejętności językowych; zwiększenie świadomości międzykulturowej; rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT; wykorzystania narzędzi informatycznych; zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz przedszkola i rozwoju osobistego; potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej przedszkola, w tym metod aktywizujących i wykorzystywania sztuki w terapii, oraz nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez otwarcie organizacji na współpracę międzynarodową.

Uczestnikami projektu jest 6 nauczycielek wychowania przedszkolnego, w tym dyrektor przedszkola.

Przedsięwzięcie zakłada wyjazd do W. Brytanii i Włoch, na 5 kursów metodycznych i 1 językowy.

Beneficjent: Przedszkole nr 60 „Jana Brzechwy” w Gdańsku

W ramach tego projektu przedszkole rozszerzyło swoją współpracę z nauczycielami innych krajów dołączając do projektu e-Twinning "Celebrate Easter with me". Udział w tym projekcie pozwolił dzieciom i nauczycielom poznać tradycje wielkanocne w różnych krajach Unii Europejskiej, jak też umożliwił dzielenie się  naszymi tradycjami wielkanocnymi na arenie międzynarodowej.