Program: Erasmus +

Typ akcji: KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej

Tytuł projektu: „Nasze Dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość”

Konkurs wniosków: rok 2019

Runda 1

Rozpoczęcie projektu: 01/09/2019

Zakończenie projektu: 31/08/2021

Czas trwania projektu (w miesiącach): 24

Cel projektu: Projekt „Nasze Dzieci, Nasz świat, Nasza Przyszłość" jest odpowiedzią na rozwojowe potrzeby przedszkola, w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej przedszkola, a także zmieniającego się świata i systemu edukacji. Umożliwi on modyfikację koncepcji pracy przedszkola, poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Nauczyciele wzbogacili swój warsztat metodyczny- nowe metody aktywizujące, podwyższenie poziomu znajomości języków obcych, co wpłynęło na współpracę międzynarodową. Poszerzyli swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich, co pozwoliło im na promowanie postawy otwartości i tolerancji, rozwinęło kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne i obywatelskie wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym. Kursantki opracowały i wdrażają program własny, realizują projekty. Dzieci, częściej pracują zespołowo w oparciu o metody aktywne, problemowe, w tym metodę projektu, rozwijając kompetencje kluczowe poprzez uczenie się w działaniu, rozbudziły ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywne myślenie. Wizerunek przedszkola został wzmocniony w środowisku lokalnym -lekcje otwarte, warsztaty metodyczne i w wymiarze europejskim - eTwinning. Wprowadzono innowacje do oferty edukacyjnej. Rezultaty projektu jako dobre praktyki zostały opisane w pracy zbiorowej „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach Województwa Pomorskiego”.

Cele Europejskiego Planu Rozwoju zostały osiągnięte. Została zmodyfikowana i poszerzona koncepcja pracy przedszkola. Nauczycielki podniosły swoje kompetencje metodyczne i językowe. Zdobyły też nowe umiejętności w tworzeniu, planowaniu i organizacji dziecięcej aktywności i działań na świeżym powietrzu, ułatwiające zrozumienie stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. .Edukacja nieformalna pozwala na naukę przez praktykę, kształtowanie postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń. Nauczycielki w toku codziennej pracy tworzyły sytuacje edukacyjne, sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym. Realizowana jest innowacja „Mieszkamy w Europie”, umożliwiająca dzieciom poznanie innych krajów i ich kultur, którego efektem jest cykl imprez upowszechniających wiedzę z zakresu integracji europejskiej. Doskonalenie poziomu umiejętności językowych nauczycieli pozwoliło na współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń, oraz wspólną realizację projektów e-Twining. Szkolenia i udział w projekcie pozwolił uczestniczkom na podwyższenie kwalifikacji, oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji będących odpowiedzią na kluczowe potrzeby opisane w EPR.

Efekty projektu

Z raportów sporządzonych przez nauczycielki jednoznacznie wynika, że realizacja projektu znacząco wpłynęła na ich rozwój zawodowy, kompetencje i umiejętności praktyczne.

Wpływ projektu „Nasze dzieci, nasz świat, nasza przyszłość”:

Organizacje wysyłającą:

• modyfikacja koncepcji pracy przedszkola -wprowadzenie Edukacji outdoorowej jako innowacji do oferty edukacyjnej;

• podniesienie prestiżu przedszkola w środowisku lokalnym;

• podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wykorzystywanie edukacji outdoorowej;

• promocja przedszkola w środowisku lokalnym;

• podejmowanie kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych;

• wzbogacenie bazy przedszkola ;

•rozbudowa oferty edukacyjnej przedszkola 

Dzieci:

• poprawa umiejętności niezbędnych w codziennym życiu- zaradność, samodzielności, odpowiedzialności;

•wzrost samooceny, motywacji i chęci do działania;

•efektywne przyswajanie wiedzy i dłuższe zapamiętywanie;

• planowanie swojego działania;

•praktyczne rozwiązywanie problemów;

• wyjaśnianie i rozumienie wpływu przyrody na codzienne życie człowieka;

• formułowania pytań, argumentów i wyjaśnień;

• uzasadnienie swoich wyborów;

• wymienianie i nazywanie elementy przyrody w języku angielskim;

Nauczyciele:

•ograniczenie zajęć teoretycznych do minimum;

•praca zespołowa : realizacja projektów, wspólne opracowywanie innowacji;

•stosowanie metod aktywizujących dzieci poprzez zachęcanie do eksperymentowania, doświadczania, odkrywania;

•wspieranie efektywności nauczania formalnego poprzez metody nieformalne w tym edukację outdoorową;

•podniesienie kompetencji językowych uczestników, poprawa posługiwania się językiem angielskim, motywacja do dalszej nauki języka angielskiego;

•przełamanie barier kulturowych, samodzielne funkcjonowanie w obcym kraju.

Edukacja outdoorowa wpisała się na stałe w koncepcję pracy naszego przedszkola.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który powstał jako podsumowanie projektu „Nasze Dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość”, ukazując część działań podejmowanych w naszym przedszkolu:

Nasze Dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość

Poniżej znajduje się również ulotka, która po krótce obrazuje to, co udało się nam osiągnąć m. in. dzięki udziałowi w projekcie.