Strategia Przedszkola Nr 60 im. Jana Brzechwy ukierunkowana na rozwój kompetencji dzieci 

                           

Kompetencje kluczowe wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i funkcjonowanie na rynku pracy. Proces ich kształtowania i rozwijania trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej. 

W zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zostały określone następujące kompetencje kluczowe:   

 • porozumiewanie się w języku ojczystym; 
 • porozumiewanie się w językach obcych;   
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 
 • kompetencje informatyczne; 
 • umiejętność uczenia się;   
 • kompetencje społeczne i obywatelskie; 
 • inicjatywność i przedsiębiorczość;   
 • świadomość i ekspresja kulturalna. 

W zaleceniach Rady Unii Europejskiej z 2018 r.2 przyjęto, że zalecenia kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, przy czym: 

 • na wiedzę składają się fakty i liczby, pojęcia, idee i teorie, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie; 
 • umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania z istniejącej wiedzy do osiągania wyników; 
 • postawy opisują gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje. 

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a rozwój kompetencji kluczowych.  

Wiek przedszkolny to okres, w którym dziecko musi stawić czoła niezwykle trudnym zadaniom rozwojowym. Czas ten wiąże się z przygotowaniem do pójścia do szkoły. U podstaw realizacji tych zadań stoją: gotowość dziecka do opuszczenia domu rodzinnego i nabycie umiejętności radzenia sobie w typowych sytuacjach edukacyjnych, a także zdolność do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. 

W wieku przedszkolnym kształtuje się samodzielność, sprawczość, rozwijają się zmysły, wyobraźnia i intelekt. W rozwoju emocjonalnym dziecka zachodzą ważne zmiany, do których należy zaliczyć nabywanie sprawności w kontrolowaniu emocji, ich rozumieniu i rozpoznawaniu. W sferze rozwoju poznawczego następuje przesunięcie zainteresowań dziecka z aspektów zewnętrznych, dostępnych zmysłom, w kierunku tego, co wewnętrzne, niedostępne bezpośredniemu poznaniu – pojawiają się nowe kategorie poznawcze, tj. myślenie słowne oraz początki myślenia intuicyjnego. Dynamiczny rozwój mowy powala na poszerzenie wiedzy o otoczeniu, pojawia się zdolność ujmowania rzeczywistości w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym, dostrzeganie odmienności poglądów innych osób. 

Zabawa staje się w wieku przedszkolnym podstawową aktywnością dziecka – źródłem jego wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego, a także okazją do zawierania i podtrzymywania relacji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi. 

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych. Wraz z procesami rozwojowymi młodej osoby tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np.   rozwój mowy i poszerzania się czynnego słownika pozwala na rozwijanie porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich; zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną; ciekowość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się. 

Na żadnym etapie rozwojowym zależności między naturalną aktywnością i bezpośrednimi potrzebami dziecka a jego możliwościami nie mają tak bezpośredniego przełożenia na kształtowanie się kompetencji kluczowych jak w wieku przedszkolnym. 

Nauczyciele opracowali dokument opisujący kompetencje kluczowe na każdym etapie nauczania.