Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych odbywają się co roku w czerwcu. 

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

- Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w środowisku przedszkolnym, wspomaganie go w procesie przystosowania do życia przedszkolnego; 

- Zminimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka związanych z rozstawanie z najbliższymi; 

- Wyrobienie u rodziców świadomości prawa i obowiązku aktywnego kreowania sytuacji wychowawczo-edukacyjnych we współpracy z personelem przedszkola, przygotowanie ich do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania, oraz obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola. 

Działania 

- Organizowanie warunków i sytuacji wspomagających adaptację dzieci w grupie i w przedszkolu, zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

- Stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przez dziecko placówki i personelu przedszkola, uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi dziećmi; 

- Łagodzenie trudności adaptacyjnych i zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych, oraz kontrolowania swoich zachowań. 

- Wymiana (nauczyciel –rodzic, rodzic – nauczyciel) informacji o dziecku, zacieśnianie więzi.