Nasze motto: 
Pewna matka spytała, kiedy powinna rozpocząć edukację swojego dziecka. 
"Ile ono ma lat?", spytał Mistrz. 
"Pięć." 
"Pięć! A więc pospiesznie wracaj do domu! Już spóźniłaś się o pięć lat!" 
Anthony de Mello SJ "Minuta nonsensu" 

 

WIZJA 

Zmierzamy do wychowania dziecka postępującego zgodnie z systemem uniwersalnych wartości, rozumiejącego siebie i otaczający je świat, zawsze chętnego do działania i poznawania tego co nowe, posiadającego szeroką wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

 Przedszkole: 

-Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

-Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości ze świata przyrody, kultury, sztuki, mowy i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym. 

-Tworzy warunki do twórczego rozwoju każdego dziecka. 

-Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, prawda, dobro, miłość. 

-Tworzy warunki do poznania przez dzieci wartościowych dzieł literatury dziecięcej w tym twórczości J Brzechwy 

-Zapewnia dzieciom poznanie swoich praw i przestrzega te prawa. 

-Kształtuje poczucie przynależności do kraju i regionu opierając się na edukacji regionalnej. 

-Wykorzystuje naturalną, dziecięcą potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą. 

-Udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

-Kształtuje pozytywny stosunek dzieci do nauki. 

-Zapewnia rodzicom partnerskie relacje w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i wsparcie w działaniach wychowawczych, a także w czynny sposób włącza w życie przedszkola. 

  

W procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci współpracujemy z rodzicami 
w zakresie realizacji przyjętych kierunków pracy z wychowankiem, a także uzgadniania sposobów wspomagania i korygowania jego rozwoju. Rodzice są naszymi partnerami w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego dzieci oraz współgospodarzami w kreowaniu rzeczywistości przedszkolnej. 

                Kadra pedagogiczna przedszkola jest otwarta na potrzeby dzieci, zaangażowana w tworzenie optymalnych warunków rozwoju każdego wychowanka. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, chętnie poszukują nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań edukacyjnych. 

                Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, podejmuje okolicznościowe inicjatywy, a także korzysta z pomocy osób i instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny. 

                Przedszkole w realizacji swojej koncepcji pracy oferuje 

  • Aktywizujące metody uczenia się inspirujące dzieci do podejmowania twórczej aktywności, w szczególności dramę, metodę projektu, rozwijania pojęć matematycznych E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogikę zabawy…………. 
  • Atrakcyjną bazę dydaktyczną i bogato wyposażony kącik konstrukcyjno-techniczny, badawczy, teatralno-literacki, plastyczny, sprzyjające zaspokajaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu zainteresowań i zdolności, 
  • Projekty i przedsięwzięcia edukacyjne poszerzające treści podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców, 
  • Ciekawe, bezpieczne i estetyczne oraz przyjazne dziecku sale zabaw i pomieszczenia przedszkolne, 
  • Różnorodny i funkcjonalny sprzęt sportowo-rekreacyjny na terenie budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym, 
  • Gabinet do zajęć terapii logopedycznej i zajęć dodatkowych.