Przedszkole nr 60 Jana Brzechwy otrzymało w roku 2021 Akredytację Erasmusa w sektorze „Edukacja szkolna” w ramach akcji 1. Akredytacja ta daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowane projekty Erasmus+ dla nauczycieli w latach 2021 - 2027.

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że przedszkole stworzyło plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację.

Organizacje realizujące działania związane z mobilnościami muszą przestrzegać wspólnego zestawu standardów jakości Erasmusa.

Podstawowe zasady:

– Włączenie i różnorodność: beneficjenci muszą przestrzegać zasad włączenia i różnorodności we wszystkich aspektach swojej działalności, a także zapewnić sprawiedliwe i równe warunki dla wszystkich uczestników. Tam, gdzie to możliwe organizacje powinny aktywnie angażować uczestników o mniejszych szansach. W tym celu organizacje powinny maksymalnie wykorzystać narzędzia i środki finansowe przyznane w Programie

– Działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko: beneficjenci zobowiązani są do promowania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska zachowań wśród uczestników. Organizacje, wykorzystując fundusz przyznany w ramach wsparcia na podróż powinny dążyć do tego, aby wybierać jak najbardziej ekologiczne środki transportu.

– Edukacja cyfrowa– w tym współpraca wirtualna, mobilność wirtualna i mobilność mieszana: organizacje powinny wykorzystywać nowoczesną technologię i innowacyjne metody uczenia się, aby usprawnić swoją współpracę z organizacjami partnerskimi oraz jako uzupełnienie fizycznych działań mobilnościowych. Beneficjenci powinni w jak największym stopniu wykorzystywać do tego celu narzędzia cyfrowe, platformy internetowe i inne możliwości jakie gwarantuje Program.

– Aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus: jednym z celów Programu jest wspieranie rozwoju Europejskiego Obszaru Edukacji. Beneficjenci powinni dążyć do tego, by stać się aktywnymi członkami sieci Erasmusa, na przykład przez przyjmowanie uczestników z innych krajów lub uczestniczenie w wymianie dobrych praktyk, a także w innych działaniach kontaktowych organizowanych przez Narodowe Agencje lub inne organizacje. Organizacje posiadające doświadczenie w realizacji projektów powinny dzielić się wiedzą z organizacjami, które mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie, zapewniając im doradztwo, opiekę mentorską lub inne wsparcie. Ponadto, jeśli to możliwe, organizacje powinny zachęcać swoich uczestników do brania udziału w różnego rodzaju aktywnościach dla uczniów, a także do działania w sieciach Erasmus.

pliki do pobrania