KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pracowników, rodziców, osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola i kontrahentów

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Przedszkole Nr 60 im. Jana Brzechwy, ul. Orłowska 19, 80-347 Gdańsk,

reprezentowane przez Dyrektora – Marzenę Bonczek,

zwane dalej Administratorem.

 

Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył firmę EDUKATOR Bogdan Olszewski na Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: iod.olszewski@gmail.com,

 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe? 
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub 5 ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania? 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe? 
Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych? 
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Tam, gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

pliki do pobrania